Music therapy ดนตรีบำบัด

Music therapy ดนตรีบำบัด

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน  เชื่อว่าทุกคนต้องเผชิญกับความเครียด และความวิตกกังวล  หลายคนอาจจะกำลังเจอกับความเครียด และพบกับความยากลำบาก  ในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจออยู่ตอนนี้ ทั้งการต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานจากออฟฟิศมาเป็นที่บ้าน ...