Tumor marker

การตรวจสารมะเร็งเป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดที่สุด โดยนำตัวอย่างเลือดไปตรวจหาความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ ตามที่ผู้รับการตรวจต้องการ เป็นการตรวจหาโปรตีนของมะเร็งที่หลั่งออกมาในเลือด แต่ผลการตรวจ มักพบผลบวกเมื่อผู้ป่วยอยู่ในมะเร็งระยะท้ายๆ หากมะเร็งอยู่ในระยะเริ่มต้นก็อาจจะไม่พบความผิดปกติ