ภูมิคุ้มกันบำบัด

(Immunotherapy)

ภูมิคุ้มกันบำบัด มีความสำคัญอย่างมากในการรักษามะเร็ง เนื่องจากการเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดการผิดเพี้ยน จึงเกิดการเปิดยีนมะเร็ง เมตาบอลิซึมเปลี่ยนไป และเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

โดยปกติร่างกายของคนเรามีกลไกของเม็ดเลือดขาวหรือระบบภูมิต้านตรวจสอบเซลล์ที่มีการแบ่งตัวผิดปกติ อย่างเซลล์มะเร็ง เมื่อตรวจพบจะทำลาย แต่ถ้าระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ย่อมทำลายเซลล์มะเร็งไม่ได้ หรือระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง แต่ตรวจไม่พบเซลล์มะเร็ง เนื่องจากเซลล์มะเร็งจะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล์มะเร็ง เพื่อหลบหลีกไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถตรวจสอบหรือทำลายเซลล์มะเร็งได้ หรือเซลล์มะเร็งมีการส่งข้อมูลไปยังสเต็มเซลล์ในไขกระดูกของคนเรา จึงทำให้เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันที่ผลิตขึ้นมาเป็นเซลล์ประเภทออกฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน จึงไปยับยั้งการทำงานในการผลิตระบบภูมิคุ้มกันประเภทต่าง ๆ อาทิ เอ็นเคเซลล์ (Natural Killer Cell) ไซโตท็อกซิกทีเซลล์ (Cytotoxic T cell) ทีเฮลเปอร์เซลล์ (T helper cell) ซึ่งเหล่านี้เรียกว่า ภาวะการหลบหลีกของเซลล์มะเร็งจากระบบภูมิคุ้มกัน (Cancer Immune Surveillance)

ภูมิคุ้มกันบำบัด มีความสำคัญอย่างมากในการรักษามะเร็ง เนื่องจากการเผชิญกับความเครียด แรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมของเซลล์ที่ไม่เหมาะสมจนทำให้รหัสพันธุกรรมเกิดการผิดเพี้ยน จึงเกิดการเปิดยีนมะเร็ง เมตาบอลิซึมเปลี่ยนไป และเกิดการกลายพันธุ์จนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง

ภูมิคุ้มกันบำบัด คือกลไกที่ช่วยแก้ปัญหาจากภาวะเซลล์มะเร็งทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ รวมถึงจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้ป่วย เช่น การอดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ มีสารพิษในร่างกาย มีการติดเชื้อแอบแฝง ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง และจากกรณีที่เซลล์มะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างเพื่อหนีการตรวจจับ จึงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดพลาด และด้วยประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จึงทำให้เซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโต เพิ่มจำนวน และแพร่กระจายจนเป็นมะเร็ง

เพราะฉะนั้น ภูมิคุ้มกันบำบัดจึงเป็นกลไกที่เข้ามาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถกลับมาทำงานเพื่อตรวจสอบเซลล์ที่ผิดปกติได้ และสามารถเพิ่มจำนวนของระบบภูมิคุ้มกัน พร้อมสามารถสร้างสารภูมิคุ้มกันเพื่อใช้ในการกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนขั้วการทำงานของมะเร็งให้เป็นลักษณะที่เราสามารถต่อสู้กับเซลล์มะเร็งได้