Liquid Hallmark

การตรวจชิ้นส่วน DNA ของมะเร็งที่ล่องลอยอยู่ในกระแสเลือด มีความไวสูงกว่า 95% เนื่องจาก DNA ที่เสียหายเป็นจุดเริ่มต้นของมะเร็ง การตรวจแบบนี้จะสามารถบ่งชี้ตำแหน่งรอยโรคได้จึงช่วยวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

เป็นการตรวจเลือดอย่างแรกในโลกที่นอกจากจะสามารถตรวจจับ การกลายพันธ์ุในรูปแบบต่างๆที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดมะเร็งแล้ว ยังสามารถตรวจจับไวรัสที่อยู่ DNA ของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและการออกแบบวางแผนการรักษามะเร็งให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งการตรวจนี้สามารถตรวจเจาะจงไปยังมะเร็งทั้งหมด 14 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งท่อน้ำดี และมะเร็งโพรงจมูก เป็นต้น

นอกจากนี้ การตรวจจะมีความไวสูงกว่า 95% และจะสามารถบ่งชี้ตำแหน่งรอยโรคได้จึงช่วยวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น