พลังงานบำบัด

เป็นการใช้พลังงานในรูปแบบคลื่นความถี่ต่างๆ มาใช้ในการบำบัดรักษา เช่น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnatic wave) คลื่นกระแสไฟฟ้ากำลังอ่อน (Low frequency electromagnatic wave) คลื่นวิทยุ (Radio frequency) คลื่นเสียง (Sound wave) คลื่นอินฟราเรด (Infrared wave) ด้วยเทคโนโลยีที่มีงานวิจัยรองรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้การรักษา กระตุ้นการซ่อมแซม ฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย -ขับสารพิษ ปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างประสิทธิภาพมากขึ้น