Dendritic cell vaccine

(DC vaccine)

เซลล์ Dendritic เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน ในการรักษานี้ จะมีการดูดเลือดออกมาจากผู้ป่วย แล้วนำไปสกัดเอาแต่เซลเม็ดเลือดขาวตั้งต้น โดยเซลล์เหล่านี้จะถูกเพาะเลี้ยงไปเป็น เซลล์ Dendritic จากนั้นจะใส่แอนติเจนมะเร็งชนิดต่างๆลงไป เพื่อทำให้เซลล์ Dendritic แสดงแอนติเจนมะเร็งออกมา

จากนั้น เซลล์ Dendritic จะถูกฉีดกลับเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกันชนิด T cell เพื่อสามารถตรวจจับและไปทำลายเซลล์มะเร็ง  เสมือนเป็นกระบวนการย้อนคืนการทำงาน เพื่อสอนเม็ดเลือดขาวภายในร่างกายให้รู้จักและเอาชนะเซลล์มะเร็งและเชื้อโรคเหล่านี้ได้นั่นเอง