แบบประเมินสุขภาพ

Patient Assessment TH

กรุณากรอกแบบสอบถามเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาแผนการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับท่าน กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด ทางคลินิกจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใดๆ

เพศ
สถานภาพสมรส

ประวัติสุขภาพทั่วไป:

การรับรู้และการดูแลสุขภาพ

ประวัติการใช้ยาและอาหารเสริม

โภชนาการและการเผาผลาญสารอาหาร

การขับถ่าย

การพักผ่อนนอนหลับ

เข้านอนเวลา
ตื่นนอนเวลา

กิจวัตรประจำวันและการออกกำลังกาย

การช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวัน

ความต้องการดูแลได้รับออกซิเจน

ความต้องการดูแลเกี่ยวกับความเจ็บปวด

การปรับตัว และการเผชิญกับความเครียด / การรู้จักตนเองและอัตมโนทัศน์

สำหรับสุภาพสตรี