Music therapy ดนตรีบำบัด

Music therapy ดนตรีบำบัด

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน  เชื่อว่าทุกคนต้องเผชิญกับความเครียด และความวิตกกังวล  หลายคนอาจจะกำลังเจอกับความเครียด และพบกับความยากลำบาก  ในการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจออยู่ตอนนี้ ทั้งการต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงานจากออฟฟิศมาเป็นที่บ้าน ...
สมาธิและดนตรีบำบัด เทคนิคสำคัญในการสร้างแรงใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง

สมาธิและดนตรีบำบัด เทคนิคสำคัญในการสร้างแรงใจให้ผู้ป่วยมะเร็ง

การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากการรักษาทางร่างกายด้วยแนวทางที่สามารถลงลึกถึงต้นตอของโรคด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมืออันทันสมัยอย่างถูกต้องแล้ว การผสมผสานการดูแลในด้านจิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญ...