Circulating Tumor Cell Screening Test ตรวจเจาะลึก เพื่อป้องกันมะเร็งย้อนกลับ  

Circulating Tumor Cell Screening Test ตรวจเจาะลึก เพื่อป้องกันมะเร็งย้อนกลับ  

ในทุกครั้งหลังการตรวจรักษาโรคมะเร็ง แพทย์จะทำการตรวจเพื่อติดตามผลการรักษาเป็นระยะ ๆ ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ การตรวจ Tumor marker การตรวจสแกนร่างกาย เพื่อเป็นการติดตามอาการและป้องกันปัญหามะเร็งย้อนกลับในผู้ป่วย...