แม้จะจบการรักษาโรคมะเร็งครบคอร์สด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้ทำการรักษา และไปตรวจสุขภาพมาแล้วไม่พบความผิดปกติ หรือค่ามะเร็งหลงเหลืออยู่เลย ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งจะละเลยการดูแลตนเอง หรือกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้ในทันทีใดเลย เพราะแม้จะจบการรักษาแล้ว ก็ยังจำเป็นต้องดูแลสุขภาพของตนเองอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการเกิด Recurrent cancer หรือภาวะมะเร็งย้อนกลับนั่นเอง

เพราะถ้าคนไข้กลับไปใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ดูแลหรือควบคุมพฤติกรรม เช่น ไม่คุมอารมณ์ ไม่คุมอาหาร ทานแป้ง ทานน้ำตาล ที่เป็นอาหารเลิศรสของมะเร็ง ก็นับว่าเสี่ยงต่อการรับสารพิษที่นำไปสู่การกลับมาและการกระจายตัวของมะเร็งกลับเข้ามาในร่างกาย

ดังนั้นแม้คนไข้จะจบการรักษาโรคมะเร็งแล้ว Akesis Life จึงเห็นความสำคัญในการดูแลและให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในการหลีกเลี่ยง และดูแลตนเองให้หลุดพ้นจากโรคมะเร็งร้าย ด้วยวิธีการต่าง ๆ อาทิ สอนการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต สอนการทำอาหาร การปรับอารมณ์ เสริมภูมิคุ้มกัน กำจัดของเสียและสารพิษด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่ถึงแม้ว่าคนไข้จะจบการรักษาโรคมะเร็งไปแล้ว ก็ยังสามารถดูแลตนเองได้ด้วยแนวทางและคำแนะนำจากเรา ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไข้สามารถดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งร้ายนี้ไปได้

Share