คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่า “มะเร็งเกิดจากกรรม“ ซึ่งถ้าปรับมุมมองใหม่นั้น สาเหตุที่แท้จริงขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการปฏิบัติตัวของแต่ละบุคคล เพราะมะเร็งเกิดจากความไม่สมดุลของร่างกาย โดยมี 4 ปัจจัยหลักๆ ของการเกิดดังต่อไปนี้

ปัจจัยภายนอก ยกตัวอย่างเช่น สารพิษจากสิ่งแวดล้อม เชื้อไวรัส แบคทีเรีย

ปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรมซึ่งส่งผลต่อภูมิคุ้มกัน

ปัจจัยด้านวิถีชีวิต เช่น การบริโภคเนื้อสัตว์ และบริโภคของหวานซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยง

ปัจจัยด้านอารมณ์ เช่น อารมณ์ที่ไม่สงบเพราะจะทำให้ภูมิคุ้มกันตก

ซึ่งหากร่างกายเกิดความไม่สมดุลเป็นระยะเวลานาน ก็จะส่งผลให้เซลล์ ดีเอ็นเอ ในร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง และอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ในที่สุด ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราทั้งดีและไม่ดีเราเป็นตัวกำหนดและเลือกที่จะทำได้ทั้งในแง่ของการป้องกันและการรักษา จึงกล่าวได้ว่ามะเร็งไม่ใช่โรคที่โชคชะตากำหนด แต่เกิดจากกรรมซึ่งเป็นผลจากการกระทำมากกว่า

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง: มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

 

Share